REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB W POJAZDACH NALEŻĄCYCH DO FIRMY  
A&W Trans

 

 
1. PRZEPISY OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin przewozu osób w pojazdach należących do firmy "Mikrobus - Przewóz Osób" Aleksy Dragan, zwany dalej Regulaminem, stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
§2
Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
 1. A&W Trans – firma "Mikrobus - Przewóz Osób" Aleksy Dragan z siedzibą Kichary Stare 9, 27-620 Dwikozy.
 2. Przewoźnik - firma "Mikrobus - Przewóz Osób" Aleksy Dragan wykonująca przewóz pasażerów.
 3. Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu firmy "Mikrobus - Przewóz Osób" Aleksy Dragan na podstawie uiszczonej kwoty za przejazd (zapłaconego biletu).
 4. Bagaż - rzeczy ruchome zabierane przez Pasażera do pojazdu.
§3
Pasażerowie oraz obsługa pojazdów są obowiązani przestrzegać postanowień Regulaminu.
§4
Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu na przejazd.
 
2. PASAŻER
§1
Pasażer jest zobowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.
§2​
Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany adres 10 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu. 
§3
Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
 1. Stosowania się do zaleceń kierowcy.
 2. Okazywania, na wezwanie uprawnionych służb, wymaganych dokumentów.
 3. Podania dokładnego adresu docelowego.
 4. Zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe. Mandat za brak pasa bezpieczeństwa reguluje Pasażer.
 5. Opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania.
 6. Przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.
 7. Pasażer odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi, w tym za umyślne lub w skutek zaniedbania znaczne zanieczyszczenie pojazdu.
 • W przypadku znacznego zabrudzenia pojazdu Przewoźnik zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom czyszczenia, prania, itp..
 • przypadku uszkodzenia pojazdu Pasażer zobowiązany jest do pokrycia kosztów napraw.
§4
Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
§5
Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera.
§6
W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
§7
W trakcie przerw w podróży, Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
§8
Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody powstałe poza pojazdem nie są objęte tym ubezpieczeniem.
§9
Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu oraz mały bagaż podręczny. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż.
§10
Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem odraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty.
§11
Pasażer jest zobowiązany do uregulowania opłaty za bilet w przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 48 godzin przed planowanym wyjazdem.
§12
Pasażer dokonując rezerwacji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 
3. PRZEWOŹNIK
§1
Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
§2
Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian trasy przejazdu pojazdu spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub kolejowego oraz inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.
§3
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe w razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.
§4
Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) w przypadku, gdy Pasażer:
 1. Nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu.
 2. Znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 3. Zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów.
 4. Zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów.
 5. Dopuszcza się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne.
§5
W przypadkach, o których mowa w paragrafie 4 rozdziału 3, Przewoźnik nie zwraca kosztów biletu oraz ewentualnych kosztów nadbagażu.
§6
W przypadkach, o których mowa w paragrafie 4 rozdziału 3, Pasażer traci prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.
§7
Przewoźnik nie odpowiada za samowolne oddalenia się pasażera podczas postoju/przerwy.
§8
Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
§9
Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.
§10
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.
§11
Przewoźnik ma prawo do ubiegania się od pasażera o uregulowanie opłaty za bilet w przypadku anulowania rezerwacji przez pasażera w terminie krótszym niż 24 godziny przed planowanym wyjazdem.
 
4. PRZEWÓZ OSÓB
§1
Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:
 1. Podczas ruchu pojazdu.
 2. Przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu.
§2
Kierowca może odmówić przewozu osób nie stosujących się do Regulaminu, osób uciążliwych oraz zagrażających porządkowi.
§3
W pojazdach zabrania się:
 1. Otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem.
 2. Używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innego wyposażenia pojazdu przeznaczonego do obsługi wyłącznie przez obsługę pojazdu.
 3. Zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia.
 4. Wychylania się z pojazdu i opierania o drzwi podczas jazdy.
 5. Spożywania w pojeździe napojów alkoholowych a także palenia wyrobów tytoniowych.
 6. Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu.
 7. Wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić innych pasażerów lub mienie - pasażerów albo przewoźnika - na szkody lub obrażenia.
 8. Zakłócania w jakikolwiek sposób spokoju obsługi pojazdu lub pasażerów.
§4
Zabronione jest umieszczanie bagażu na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
§5
Zabrania się przewożenia w pojazdach:
 1. Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczanie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia.
 2. Przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody.
 3. Przedmiotów wywołujących odczucie odrazy.
§6
W przypadku naruszenia przez pasażera postanowień paragrafów 1-5 obsługa pojazdu może zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera wraz z przewożonym bagażem.
§7
Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien powiadomić o jej znalezieniu obsługę pojazdu.
§8
Wszystkie rzeczy, po które nie zgłosi się ich właściciel w ciągu 30 dni od daty ich znalezienia uznaje się za porzucone i mogą one zostać sprzedane lub w inny sposób zbyte, a dochód ze sprzedaży zostanie zatrzymany przez Przewoźnika.
§9
W czasie przesiadki lub po zakończonej podróży pasażer ma obowiązek sprawdzenia własnego bagażu.
§10
Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
§11
Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:
 1. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)
 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)